Vi sætter vores lid til

Vores præst

Morten Kvist

Nørre Allé 21, 7400 Herning · Tlf.: 9712 0652 · 2172 3474 · praest@h-g-valgmenighed.dk

At være præst for Herning og Gjellerup valgmenigheder

Der er ofte brug for at forklare, hvad forskellen på en sognepræst og en valgmenighedspræst er. Lighederne derimod er til at få øje på: En valgmenighedspræst er præst i Folkekirken og dermed underlagt provstens og biskoppens tilsyn med hensyn til lærespørgsmål. Jeg er forpligtet af de folkekirkelige bekendelsesskrifter, hvis historie via reformationen går tilbage til oldkirken. Og gudstjenesten, som jeg er ansvarlig for, er evangelisk-luthersk. Den er i princippet den samme som i enhver sognemenighed, jeg bærer præstekjole, jeg er ordineret af en biskop og indsat i Herning og Gjellerup Valgmenigheder af provsten, jeg forvalter sakramenterne, har konfirmander og holder foredrag og gør i det hel taget som de fleste andre præster.

De væsentligste forskelle ligger i første række i det organisatoriske, hvilket så får betydning for det indre liv.

Præst og menighed

Jeg er ikke ansat af Kirkeministeriet, men af Herning og Gjellerup Valgmenigheder ved bestyrelsernes mellemkomst og på en kontrakt. Juridisk svarer det ganske til, at en forening eller organisation ansætter personale til at forestå det daglige arbejde. Et sådant ansættelsesforhold er velbegrundet. Dels er det oplagt i Danmark at bruge vores erfaringer fra de mange foreninger. Dels er en valgmenighed mere afhængig af et godt og frugtbart samarbejde mellem præst og menighed end en sognemenighed. Et sogn kan overleve utilfredshed og endda varig strid. Dét kan en valgmenighed dårligt, fordi dens eksistens i højere grad hviler på indforståethed mellem præst og menighed.

Dåb, nadver og sang

Således er vi i Herning og Gjellerup Valgmenigheder enige om at videreføre den grundtvigsk inspirerede kristendom i Danmark. Den lægger vægt på de to sakramenter (hellige handlinger), dåb og nadver og menighedens sang. Gudstjenesten er helt central, for her kan mennesker komme i kontakt med den ånd, der har været kristendommens fra allerførste færd, og som det er meningen, hjertet skal tilegne sig.

Friheden og den levende diskussion

Hermed er vi ved et andet vigtigt forhold i en valgmenighed: Friheden. Den har to sider, hvor den ene er præstens forkyndelsesfrihed, i sidste ende begrundet i at kristendommens ånd vil gøre mennesker frie. Den anden side er den enkeltes frihed til at drage netop de konsekvenser af kristendommens ånd, som han eller hun måtte finde rigtige eller nødvendige.

Præst og menighed er også enige om, at prædikenen har stor betydning. I prædikenen taler evangeliet ind i samtiden som et møde mellem traditionens gennemprøvede sprog og enhver samtids eget prøvende sprog.

Disse forhold giver en levende diskussion om kristendommen, om religion og politik f.eks., om den kristne tros mening i et moderne samfund. En diskussion, der er grund til at glæde sig over og videreføre. Det peger hen mod den kendsgerning, at hvis en valgmenighed ikke tager del i netop den slags diskussioner eller i gudstjenesten og livet omkring den, så vil der ingenting være. Det er vore to menigheder bevidste om samtidig med, at de selv skal stå for alting.

For præsten er dette det bedst tænkelige udgangspunkt for det daglige arbejde.

Morten Kvist - Curriculum vitae

Aktuelt:

Præst for Herning og Gjellerup Valgmenigheder siden 1998

Medstifter af Herning Valgmenigheds Skovbørnehave 2008, nu fmd. for bestyrelsen

Medstifter af dannelsesinitiativet ”Rønshovedgruppen” 2012

Medlem af Grundtvigsk Forums styrelse siden efteråret 2016, medlem af kirkepolitisk udvalg

Medlem af Rønshoved Højskoles bestyrelse siden 2013, fmd. januar 2022.

Udviklingsprojekt om gudstjenestens liturgi, i samarbejde med organist Jonas Hunt, 2017

Tekstforfatter til Danmarks Radios Reformationsjubilæumsshow, 2017

Initiativtager til dannelse en ny, fri læreruddannelse 2021.

Skribentvirksomhed:

Morten Kvist har jævnligt bidraget med artikler, klummer, anmeldelser og essays med en bred emnekreds også til tidsskrifter og bøger, eksempelvis:

  • ”Hverdagsfromhed – 11 bidrag til at komme i from form”, red. Kåre Gade, med kapitlet: ”Kristus i Jer – om rituel fromhed” (2007)

  • ”Karma, Koran og kirke”, red. Viggo Mortensen, med kapitlet: ”Multikulturalismens fallit” (2007)

  • ”Grundtvigs kirkelige anskuelser og Martensens sofa”, i Dansk Kirkeliv 1992-


Klummeskribent for Herning Folkeblad 2014-16

Skribent på Den korte Avis fra 2012-14

Skribent på ”religion.dk” og ”kristendom.dk” 2010-16

Klummeskribent i Dansk Kirketidende 2003-4

Kommentator for Kristeligt Dagblad 1998-2001

Udvalg & råd:

Formand for Udsatterådet i Herning Kommune 2008 -11

Medlem af stiftssamrådet for Viborg Stift 2007-11

Medlem af ”Det etiske Råd” 2003 – 2010

Medlem af Studenterkredsens bestyrelse i København 77-81, formand 80-81

Menighedens præster

Morten Kvist har været menighedernes præst siden 1998.

Siden Enevold Terkelsen, der var præst 1904-1935, har der været seks præster for de to menigheder:

  • Kirsten Tange Jørgensen, 1993-1997, kom derefter til Kolding.
  • Poul Bredsdorff, 1978-1993, pensioneret i embedet.
  • Tage Balle Christensen, 1964-1978, død i embedet.
  • Helge Grell, 1953-1964, kom derefter til Silkeborg.
  • Poul Holm, 1935-1953, kom derefter til Grundtvigskirken i København.

 

Prædikener

Påskedag d. 17.04.22

Matt. 28,1-8. 227 – (220) – 224 – 236 – Nadver: 455, v. 3 og 4 – 218. I anledning af bispevalgkampen i Roskilde Stift er alle kandidaterne blevet spurgt om, hvad de forstår ved de dødes opstandelse og underforstået,

Læs hele prædiken »