Vores præst

Jonas Jochumsen

Nørre Allé 21, 7400 Herning · Tlf.: 9712 0652 · praest@h-g-valgmenighed.dk

Præsteembedet i Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Der er ofte brug for at forklare, hvad forskellen på en sognepræst og en valgmenighedspræst er. Begynder vi dog ved lighederne, så er de med al tydelighed til at få øje på: En valgmenighedspræst agerer præst i Folkekirken og er dermed underlagt provstens og biskoppens tilsyn med hensyn til lærespørgsmål. Som hver anden folkekirkepræst er jeg forpligtet af de folkekirkelige bekendelsesskrifter, hvis tilblivelseshistorier går tilbage til reformationen og oldkirken. Og gudstjenesten, som jeg er ansvarlig for, er evangelisk-luthersk. Den er i princippet den samme som i landets sognekirker. Derfor bærer jeg præstekjole under gudstjenesten og de kirkelige handlinger. Ligeså er jeg ordineret af en biskop og indsat i embedet af en provst. Jeg forvalter folkekirkens sakramenter (hellige handlinger), underviser konfirmander, holder foredrag og gør i det hele taget som de fleste andre folkekirkepræster.

Præst og menighed

Den primære forskel på en sognepræst og en valgmenighedspræst er imidlertid, at en valgmenighedspræst ikke er ansat af Kirkeministeriet. Min ansættelse er stadfæstet gennem en kontrakt ved de respektive valgmenighedsbestyrelsers mellemkomst. Juridisk svarer det ganske til, at en forening eller organisation ansætter personale til at forestå det daglige arbejde. Et sådant ansættelsesforhold er velbegrundet. Dels er det oplagt i Danmark at anvende vores erfaringer fra foreningslivet. Dels er en valgmenighed mere afhængig af et godt og frugtbart samarbejde mellem præst og menighed end en sognemenighed. En sognemenighed kan overleve utilfredshed og tilmed varig strid. Det kan en valgmenighed næppe, fordi dens eksistens i højere grad hviler på pastoral og kulturel indforståethed mellem præst og menighed.

Dåb, nadver og sang

Således er vi i Herning og Gjellerup Valgmenigheder enige om at videreføre den grundtvigsk inspirerede kristendom i Danmark. Vi lægger vægt på de to sakramenter (dåb og nadver) og menighedernes salmesang. Gudstjenestens salmesang er helt central, for her kan mennesker komme i kontakt med den ånd, der har været kristendommens fra allerførste færd, og som det er meningen, hjertet skal tilegne sig.

Friheden og den levende diskussion

Og hermed adresseres selve hjertesagen i grundtvigske valgmenigheder, nemlig spørgsmålet om friheden og kristendommens forhold hertil. Friheden har to sider. Den ene er præstens forkyndelsesfrihed, der er begrundet i, at kristendommens ånd vil gøre mennesker frie. Den anden side er det enkelte menneskes valgfrihed – foreningens frivillighed –, således at ethvert menneske kan drage netop de konsekvenser af kristendommens ånd, som han eller hun ser sig i stand til at drage. Præst og menighed er endvidere enige om, at prædikenen har stor betydning. I prædikenen taler evangeliet ind i samtiden som et møde mellem traditionens gennemprøvede sprog og enhver samtids eget prøvende sprog. Disse forhold giver en levende diskussion om religion og politik, om den kristne tros forhold til det moderne samfund. En diskussion, der er grund til at glæde sig over og videreføre. Diskussion er frisættende og peger hen imod kendsgerningen, at der ingen ting vil være i en valgmenighedskirke, hvis ikke menighederne tager del i gudstjenesten og i livet omkring den. Det er vore to menigheder bevidste om. Det er frivilligheden til at varetager alting selv, der er det pulserende slag i grundtvigske valgmenigheder. Og for præsten er dette det bedst tænkelige udgangspunkt for det daglige livs arbejde.

Menighedernes nuværende præst, Jonas Jochumsen

Menighedernes præster

Jonas Jochumsen er menighedernes præst siden 1. maj 2023.

Siden Enevold Terkelsen, der var præst 1904-1935, har der været syv præster for de to menigheder:

  • Morten Kvist, 1998-2023, pensioneret i embedet.
  • Kirsten Tange Jørgensen, 1993-1997, kom derefter til Kolding.
  • Poul Bredsdorff, 1978-1993, pensioneret i embedet.
  • Tage Balle Christensen, 1964-1978, død i embedet.
  • Helge Grell, 1953-1964, kom derefter til Silkeborg.
  • Poul Holm, 1935-1953, kom derefter til Grundtvigskirken i København.

Prædikener

Påskedag d. 17.04.22

Matt. 28,1-8. 227 – (220) – 224 – 236 – Nadver: 455, v. 3 og 4 – 218. I anledning af bispevalgkampen i Roskilde Stift er alle kandidaterne blevet spurgt om, hvad de forstår ved de dødes opstandelse og underforstået,

Læs hele prædiken »