Om os

Herning Valgmenighed

Her på siden finder du...

Bestyrelsen

Formand

Morten Dybro
Tlf.: 5128 6595
mortendybro@mac.com

Næstformand

Martin Lundsgaard-Leth
Tlf.: 5139 8584
malun@ikast-brande.dk

Kasserer

Asbjørn Lyby
Tlf.: 4045 9820
alyby09@gmail.com

Sekretær

Birgitte Toft
Tlf.: 6095 4609
birg.toft@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Vibeke Lundbo Jørgensen
Tlf.: 3060 3940
vibeke.lundbo@gmail.com

Ansatte

Præst

Morten Kvist
Nørre Allé 21
7400 Herning
Tlf.: 9712 0652
praest@h-g-valgmenighed.dk
Læs mere her

Organist

Elena Zubakina
Tlf.: 6027 7591

Kirkesanger

Cathrine Evertsen Birk
Tlf.: 2132 9967

Forretningsfører

Karin Brammer
Tlf.: 4026 0818 (træffes mandag, onsdag og fredag kl. 9.00 - 12.00)
kbr@h-g-valgmenighed.dk

Kirkeværge

Kristian Thalund
Tlf.: 2027 2413

Kirken

Efter mange års tilløb blev grundstenen lagt til Herning Valgmenighedskirke den 8. september 1953. Kirken blev indviet den 31. oktober 1954 – altså samtidig med valgmenighedernes 50-års jubilæum. Arkitekten var Niels Bygum Clausen.

Der er tale om en meget tidstypisk og moderne kirke med store vestvendte vinduer, et lyst og næsten kvadratisk højloftet kirkerum uden udsmykning samt med et nordvendt alter. Oprindelig et kors over alterbordet som rummets centrum og på hver sin side heraf døbefont og prædikestol.

Inventaret – herunder også døbefont og klokke – blev skænket som gaver fra medlemmerne i forbindelse m. indvielsen.

I forbindelse med kirkens 50-års jubilæum (og valgmenighedernes 100-års jubilæum) i 2004 er den blevet gennemrenoveret. Selve grundridset er bevaret, men kirkerummet fremstår nu igen som et moderne rum.

Kunstneren Arne Haugen Sørensen har stået for udsmykningen af Herning Valgmenighedskirke. Han har dels malet et udfordrende billede af Jesu sidste måltid sammen med disciplene, en moderne genfortælling af nadveren; dels har han på tre store vinduesflader malet tre transparente scener fra bibelhistorien, Jesu dåb, korsfæstelsen og opstandelsen, således at man indefra kirken kan se ud i verden gennem disse tre billeder. Endnu mangler en udsmykning af prædikestolen.

Læs mere om historien. 

Bliv medlem af
Herning Valgmenighed

Medlemskab opnås ved at udfylde nedenstående mailformular, så vil du blive kontaktet.

Du kan også udfylde denne indmeldelsesblanket (PDF) og sende den til info@h-g-valgmenighed.dk.

Med medlemskabet træder man ud af sin sognemenighed, men ikke af Folkekirken.

Det koster det samme at være medlem af valgmenigheden som af sognemenigheden. I stedet for at betale over skattebilletten indbetaler man blot sit bidrag direkte til valgmenigheden. Læs mere om medlemsbidraget under ‘Praktisk’ længere nede på siden.

Formaliteterne ordnes i øvrigt af Herning Valgmenighed.

Sådan finder du

Herning Valgmenighedskirke

H. C. Ørstedsvej 27
7400 Herning

Praktisk

Herning Valgmenighed har udgivet “Salmebog for børn” i samarbejde med friskolelærer og billedkunstner Lærke Overgaard og den nuværende 4. klasse på Herning Friskole. Læs mere og download her.

Menighedens økonomi bygger alene på medlemmernes bidrag. Grundlaget er, at det skal svare til kirkeskatteprocenten i Herning kommune. Nærmere oplysninger i øvrigt hos forretningsfører, Karin Brammer.

I gennem en årrække har Herning Valgmenigheds forretningsfører ikke haft mulighed for at få medlemmernes skattepligtige indkomst oplyst af SKAT. I første omgang blev alle landets menigheder stillet en løsning i udsigt a la tidligere kendt. Det har desværre vist sig at løsningen er lidt mere bøvlet.

I det følgende kan du læse om medlemsbidraget, dets beregning samt hvad vi beder dig om at gøre efter at have læst teksten.

Medlemsbidrag
Som medlem betaler du ca. det samme, som du har betalt i kirkeskat. I stedet for at betale via skatten, betaler du direkte til Valgmenigheden, og du betaler ikke længere kirkeskat. Alle medlemmer over 18 år betaler 1,6% af den skattepligtige indkomst efter personfradrag, dog mindst 100 kr. pr. år. Er du studerende på SU, kan du frem til dit studies afslutning fortsætte med at betale 100 kr. pr. år, blot du giver forretningsføreren besked.

Medlemsbidraget opkræves 2 gange årligt (1. maj & 1. november), enten gennem Betalingsservice eller på indbetalingskort. Ønsker du at bruge indbetalingskort tillægges et gebyr på 35 kr. pr. opkrævning.

Fradrag
Medlemsbidraget er fradragsberettiget. Indberetningen til SKAT sker automatisk via menighedens forretningsfører. Pengegave ud over medlemsbidrag er er ligeledes omfattet af fradragsretten (kontakt forretningsføreren for nærmere)

Adgang til din skattemappe
For at vi kan beregne dit medlemsbidrag ud fra din skattepligtige indkomst, skal du give os adgang til din skattepligtige indkomst jvf. vedtægternes §9. Det sker via din skattemappe, og vi har naturligvis tavshedspligt. Så sørger vi for medlemsbidraget er korrekt beregnet, samt at fradraget sker automatisk.

Du kan let give os adgang ved at logge på skat.dk med dit NemID. Tilladelsen gælder i 5 år.

Sådan giver du adgang til din skattemappe

 1. Gå ind på www.skat.dk og log dig ind med NemID (Vælg Tast selv Borger)
 2. Klik på: »profil”« (oppe i højre hjørne)
 3. Klik på: »Autorisation af rådgiver/andre«
 4. Autorisation gives til: Skriv Valgmenighedens Se-nummer: 24669416
 5. I listen nedenfor, sæt hak udfor “Skatteattest med indkomstoplysninger”
 6. Klik på: »Godkend« nederst på siden


Bemærk! Tilladelsen gælder alene skattepligtig indtægt. Alle andre oplysninger forbliver skjult.

Har du brug for hjælp omkring dit Skattemappe, så kan du også kontakte Johannes Dybro, der gerne giver en hånd med, på tlf. 6133 8002.

Ønsker du at give en pengegave til Herning Valgmenighed, er den enkleste måde at bede dit pengeinstitut overføre gaven til:

Handelsbanken
Reg.nr. 7616
Kontonr. 2017750.

Mærket gave, eller direkte til forretningsfører Karin Brammer.

Du finder vores privatlivspolitik her.

Vedtægter

Valgmenighedens navn er Herning Valgmenighed. Dens hjemsted er Herning. Den har som formål ud fra det grundtvigske livs- og kirkesyn at varetage menighedens interesser.

Herning Valgmenighed arbejder under navn af Herning-Gjellerup Valgmenighed sammen med Gjellerup Valgmenighed om kirkelig betjening og om kirkelig og folkelig foredragsvirksomhed. Fællesudgifterne til kirkelig betjening deles mellem de to menigheder i henhold til særskilt aftale.

Præsten vælges af menigheden efter de regler, generalforsamlingen har vedtaget. Bestyrelsen foretager den formelle ansættelse af præsten.

Kirkens øvrige personale ansættes af bestyrelsen.

På den ordinære årlige generalforsamling, som afholdes inden 1. april, vælges valgmenighedens bestyrelse. Denne består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år. Hvert år afgår 2 eller 3 medlemmer på skift. Der vælges hvert år 2 suppleanter med en valgperiode på 1 år. Der vælges 2 kritiske revisorer, der afgår skiftevis hvert andet år. Der vælges 1 revisorsuppleant med en valgperiode på 1 år. Der vælges en registreret eller statsautoriseret revisor for 1 år ad gangen.

Valgproceduren fastsættes af bestyrelsen. Dog skal valgene til bestyrelsen foregå skriftligt.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen, præsten eller mindst 30 medlemmer skriftligt forlanger det med angivelse af dagsorden og begrundelse herfor.

Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand, og kasserer. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller mindst 3 af dens medlemmer finder det fornødent.

Bestyrelsen varetager alle løbende forretninger. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen og skal varetage de opgaver, den bliver pålagt af denne. Bestyrelsen forvalter menighedens formue, herunder fast ejendom og beholdninger. Bestyrelsen fører medlemsfortegnelsen og opkræver medlemsbidrag halvårligt. Der aflægges ved den ordinære generalforsamling et revideret regnskab for det forløbne regnskabsår, der følger kalenderåret. Det reviderede årsregnskab, underskrevet af bestyrelse og revision, fremlægges til eftersyn for medlemmerne på kassererens bopæl 7 dage før generalforsamlingen afholdelse.

Der føres en forhandlingsprotokol, hvori indføres generalforsamlingens og bestyrelsens forhandlinger og beslutninger. En bestyrelsesbeslutning er gyldig, når 3 af den medlemmer har stemt for den. Protokollen underskrives af bestyrelsen efter hvert bestyrelsesmøde.

Generalforsamlinger bekendtgøres mindst 14 dage forud ved skriftlig meddelelse til medlemmerne samt i de blade, bestyrelsen finder fornødent.

En generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det mødte antal medlemmer. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Til vedtægtsændringer kræves dog, at 2/3 af medlemmerne er mødt, og at 2/3 af de mødte stemmer for ændringerne. Er det nævnte antal medlemmer ikke mødt, men forslaget til vedtægtsændringer dog vedtaget med 2/3 af de mødte, indkaldes med samme varsel og på samme måde som anført i stk. 1 til en ny, ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget til vedtægtsændringer er vedtaget, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Ved generalforsamlingen vælges en ordstyrer, der leder mødet og underskriver forhandlingsprotokollen, der ligeledes underskrives af formanden.

Den ordinære årlige generalforsamlings dagsorden vil være:

 1. Valgt af ordstyrer.
 2. Årsberetning.
 3. Regnskabets fremlæggelse.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
 6. Valg af kritiske revisorer og revisorsuppleant samt af registreret eller statsautoriseret revisor.
 7. Meddelelser fra præsten.
 8. Eventuelt.

Stemmeret har alle indtegnede medlemmer over 15 år. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes skriftligt til bestyrelsen mindst 7 dage før generalforsamlingen.

De, der ønsker at blive optaget i eller at udmelde sig af valgmenigheden, må henvende sig herom til præsten eller et af bestyrelsens medlemmer.

Medlemmernes bidrag til menigheden fastsættes af bestyrelsen, normalt med en procentsats svarende til kirkeskatteprocenten i Herning kommune. Bestyrelsen har under tavshedspligt fuldmagt til på medlemmernes vegne at indhente oplysninger om deres skattepligtige indkomst.

Restance ud over 1 år kan medfører udelukkelse af menigheden.

Udelukkelse af menigheden kan i øvrigt ske efter beslutning af præst og bestyrelse. Dog kan vedkommende indanke udelukkelsen til en ordinær generalforsamlings afgørelse.

Valgmenigheden er også i formueretlig henseende en forening. Den, der ophører med at være medlem, kan ikke gøre krav gældende på nogen del af foreningens midler.

Opløsning af valgmenigheden sker på 1 evt. 2 ekstraordinære generalforsamlinger med dette som eneste punkt på dagsordenen efter reglerne i vedtægternes § 8, stk. 3.

Ved opløsning skal menighedens midler tilfalde grundtvigsk kirkeligt arbejde.

Træffer generalforsamlingen efter de i stk. 1 anførte regler bestemmelse om menighedens opløsning, skal en sådan bestemmelse angive, hvornår og ved hvem opløsningen skal finde sted.

Udtræder mindst 20 % af menighedens medlemmer for at danne en selvstændig valgmenighed har de ret til andel af valgmenighedens formue – dog ikke fast ejendom – i forhold til medlemstallet ved sidste ordinære generalforsamling.

Menigheden tegnes af formanden og kassereren i forening. Ved køb, afhændelse og pantsætning af fast ejendom tegnes menigheden af den samlede bestyrelse.

Vedtaget på generalforsamlingen 29. maj 1996.

Hans Møldrup
Hans Jørn Hansen 
Børge Jakobsen
Peder Kold
Solveig Roesen